Giá hiện tại 540 VNĐ

All Services

Ý tưởng cơ bản là các nhà phát triển có thể đến như họ muốn và làm việc trên bất kỳ phần nào của mã.

Phần quan trọng của tiền điện tử là quyền riêng tư và ẩn danh – trọng tâm chính của giao dịch tài chính.

Transactions between Lymcoin users are carried out over the Internet which makes the transactions much more reliable

Your wallet is already protected during the transaction process and its safety doesn’t depend on the network’s reliability

Lymcoins doesn’t have a deflation problem. Emissions are decreasing slowly, which protects the currency from economic shocks

Lymcoin emission is an open process. Any user can join the Lymcoin network and take part in the emission process (thus, becoming a miner)

Gọi ngay cho chúng tôi!